Khi ATP bị mất đi một gốc phosphate sẽ tạo thành?

Khi ATP bị mất đi một gốc phosphate sẽ tạo thành?

A. ATP

B. ADP

C. AMP

D. Phospho

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng