Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

A. Khi chảy tầng cao hơn

B. Khi chảy rối cao hơn

C. Phụ thuộc vào chất lưu mà chảy rối hay chảy tầng cao hơn

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng