Khi chiếu sáng một chiều thì AIA sẽ phân bố …… ở phía khuất ánh sáng hơn nên …… sinh trƣởng ở phía tối mạnh hơn.

Khi chiếu sáng một chiều thì AIA sẽ phân bố …… ở phía khuất ánh sáng hơn nên …… sinh trƣởng ở phía tối mạnh hơn.

A. Nhiều/ức chế

B. Nhiều/kích thích

C. Ít/ức chế

D. Ít/kích thích

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng