Khi cho tế bào vào một dung dịch đẳng trương?

Khi cho tế bào vào một dung dịch đẳng trương?

A.  Nước ra khỏi tế bào 

B. Nước vào trong tế bào 

C. Không có sự di chuyển của nước qua màng

D. Nước vào hay ra khỏi tế bào với cùng tốc độ 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng