Khí CO$_{2}$ được hấp thu từ hỗn hợp khí ở 30oC, 1,2at bằng dung môi là nước tinh khiết trong một tháp mâm hai pha chuyển ngược chiều. Nồng độ CO$_{2}$ được giảm từ 4% còn lại 1,4%theo thể tích. Lượng pha khí đi vào tháp là 52m$^{3}$ /h. Vậy lượng khí trơ chiếm bao nhiêu (%), lượng khí hấp thụ chiếm bao nhiêu (%):

Khí CO$_{2}$ được hấp thu từ hỗn hợp khí ở 30oC, 1,2at bằng dung môi là nước tinh khiết trong một tháp mâm hai pha chuyển ngược chiều. Nồng độ CO$_{2}$ được giảm từ 4% còn lại 1,4%theo thể tích. Lượng pha khí đi vào tháp là 52m$^{3}$ /h. Vậy lượng khí trơ chiếm bao nhiêu (%), lượng khí hấp thụ chiếm bao nhiêu (%):

A. Gtr = 96%; Ght= 4% 

B. Gtr = 4%; Ght= 96% 

C. Gtr = 1,4%; Ght= 98,6% 

D. Gtr = 98,6%; Ght= 1,4%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng