Khi hai chất khuếch tán tự do qua màng, sự khuếch tán của mỗi chất?

Khi hai chất khuếch tán tự do qua màng, sự khuếch tán của mỗi chất?

A. Theo khuynh độ nồng độ của chất có nồng độ thấp hơn 

B. Theo khuynh độ nồng độ của chất có nồng độ cao hơn

C. Theo khuynh độ nồng độ của riêng nó. 

D. Theo nồng độ tổng cộng trong mỗi ngăn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng