Khi hoàn thành kì sau nguyên phân, số NST trong tế bào là:

Khi hoàn thành kì sau nguyên phân, số NST trong tế bào là:

A. 2n, trạng thái đơn

B. 2n, trạng thái kép

C. 4n, trạng thái kép

D. 4n, trạng thái đơn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng