Khi IRR của dự án A lớn hơn IRR của dự án B thì:

Khi IRR của dự án A lớn hơn IRR của dự án B thì:

A. NPV của dự án A lớn hơn NPV của dự án B.

B. NPV của dự án A và NPV của dự án B có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0. 

C. NPV của dự án B nhỏ hơn 0.

D. NPV của dự án A lớn hơn 0.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng