Khi làm việc trong nồi hơi hoặc trong những thùng lớn thì qua một thời gian nhất định phải:

Khi làm việc trong nồi hơi hoặc trong những thùng lớn thì qua một thời gian nhất định phải:

A. Ra ngoài để hô hấp không khí mới

B. Được thông gió tốt

C. Đeo kính trắng để đề phòng xỉ hàn bắn vào mắt gây tai nạn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng