Khi lương bột thuộ ́c trong nang không đồng đều, thêm vào công thức bào chế:

Khi lương bột thuộ ́c trong nang không đồng đều, thêm vào công thức bào chế:

A. Tá dược độn 

B. Tá dược trơn bóng 

C. Chất diện hoạt 

D. Tá dược dính

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng