Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E$_{0}$ và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải điện dung thì:

Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E$_{0}$ và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải điện dung thì:

A. I vượt trước E0 một góc 900. Lúc này Φ cùng pha với I và Φ0.

B. I chậm pha hơn E0 một góc 900. Lúc này Φ cùng pha với I và Φ0.

C. Tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng ngang trục. Phản ứng này làm méo dạng từ trường tổng.

D. Tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng dọc trục. Phản ứng này làm giảm từ trường tổng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng