Khi nghiền các chất có tính oxy hóa mạnh nên chọn?

Khi nghiền các chất có tính oxy hóa mạnh nên chọn?

A. Cối chày kim loại 

B. Cối chày sứ 

C. Cối chày thủy tinh

D. Cối chày mã não 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng