Khi nối đất nên tận dụng các kết cấu có vật liệu dẫn điện có sẵn trong đất như:

Khi nối đất nên tận dụng các kết cấu có vật liệu dẫn điện có sẵn trong đất như:

A. Móng bê-tông cốt thép

B. Ống nước hoặc dẫn các chất lỏng

C. Ống dẫn bằng vật liệu composit

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng