Khi nồng độ SO$_{2}$ trong khí thải cao, người ta thường áp dụng quá trình xử lý bằng nước kết hợp với chất:

Khi nồng độ SO$_{2}$ trong khí thải cao, người ta thường áp dụng quá trình xử lý bằng nước kết hợp với chất:

A. Dung dịch H2O2 

B. Dung dịch KMnO4 

C. Dung dịch K2MnO4 

D. Dung dịch H2SO4 5%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng