Khi Nuôi E. Coli trong môi trường có đường lactose, ngoại trừ:

Khi Nuôi E. Coli trong môi trường có đường lactose, ngoại trừ:

A. Gen câu trúc sao mã ra mARN ra mARN tương ứng

B. Lactose là tác nhân kích thích tổng hợp men

C. Men β Galactozidase được tổng hợp

D. Chất kìm hãm hoạt động được tổng hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng