Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành:

Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành:

A. các giống cây trồng thuần chủng 

B. các dòng tế bào đơn bội

C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ

D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng