Khi oxy hóa hoàn toàn 1 mol glucose, ta có năng lượng giải phóng ra là:

Khi oxy hóa hoàn toàn 1 mol glucose, ta có năng lượng giải phóng ra là:

A. 2850 kJ

B. 2860kJ 

C. 2870 kJ

D. 2880 kJ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng