Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

A. Phòng Kỹ thuật

B. Phòng Kinh doanh

C. Tổ trực sự cố khu vực

D. Phòng KTAT-BHLĐ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng