Khi rây dược chất cần chú ý:

Khi rây dược chất cần chú ý:

A. Nên đổ vào rây nhiều bột để rây nhanh hơn

B. Khi rây nên sử dụng tốc độ rây lớn 

C. Rây những chất độc cần đậy nắp

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng