Khi tăng áp suất trong thiết bị lọc bụi có thể cho phép thiết bị làm việc với:

Khi tăng áp suất trong thiết bị lọc bụi có thể cho phép thiết bị làm việc với:

A. Cường độ điện trường cao

B. Cường độ điện trường thấp

C. Không có cường độ điện trường

D. Cường độ điện trường tối ưu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng