Khi  tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch ưu trương, chúng sẽ……Hiện tượng này được gọi là……?

Khi  tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch ưu trương, chúng sẽ……Hiện tượng này được gọi là……?

A. Hút nước……co nguyên sinh 

B. Mất nước……co nguyên sinh 

C. Hút nước……trương nước 

D. Mất nước……trương nước 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng