Khi tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch nhược trương, chúng sẽ……….Hiện tượng này được gọi là……….. 

Khi tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch nhược trương, chúng sẽ……….Hiện tượng này được gọi là……….. 

A. Hút nước…….co nguyên sinh

B. Hút nước…….trương nước

C. Mất nước……co nguyên sinh

D. Mất nước……trương nước. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng