Khi tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch nhƣợc trƣơng, chúng sẽ … Hiện tượng này được gọi là… 

Khi tế bào động vật được ngâm trong một dung dịch nhƣợc trƣơng, chúng sẽ … Hiện tượng này được gọi là… 

A. Hút nước, co nguyên sinh.

B. Hút nước, trương nước

C. Mất nước, co nguyên sin.

D. Mất nước, trương nước.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng