Khi thuốc mê kết hợp với glyxerin thì làm cho tính thấm và ở tế bào:

Khi thuốc mê kết hợp với glyxerin thì làm cho tính thấm và ở tế bào:

A. Giảm thêm

B. Tăng thêm

C. Không thêm

D. Chưa xác định

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng