Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có xung quanh để đưa vào tế bào là nhờ:

Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có xung quanh để đưa vào tế bào là nhờ:

A. Hiện tượng các thể lỏng không lọt qua các lỗ màng khi tiếp xúc với màng thì được màng tạo nên bóng bao bọc lại và tiêu hóa trong lizôxôm.

B. Hiện tượng các thể lỏng bị tế bào hút vào ngược chiều građien nồng độ.

C. Hiện tượng các thể lỏng đi vào tế bào do nhu cầu sống của tế bào.

D. Hiện tượng màng tế bào hấp thụ các chất lỏng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng