Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn với thời gian thử là 5 phút, thì trọng lượng thử đối với dây cũ là bao nhiêu?

Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn với thời gian thử là 5 phút, thì trọng lượng thử đối với dây cũ là bao nhiêu?

A. 200 kg

B. 225 kg

C. 250 kg

D. 275 kg

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng