Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây mới thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? a- b- c- 7 phút d- 10 phút

Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây mới thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? a- b- c- 7 phút d- 10 phút

A.  3 phút

B. 5 phút

C. 5 phút

D. 10 phút

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng