Khi vào tế bào gan Bilirubin không kết hợp sẽ được liên hợp ở:

Khi vào tế bào gan Bilirubin không kết hợp sẽ được liên hợp ở:

A. Khoảng cửa

B. Tiểu mật quản

C. Trong dịch gian bào

D. Trong mao mạch

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng