Khoai tây sinh sản bằng?

 Khoai tây sinh sản bằng?

A. Rễ củ

B. Thân củ.

C. Thân rễ

D. Lá

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng