Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán vào loại chi phí nào của doanh nghiệp:

Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán vào loại chi phí nào của doanh nghiệp:

A. Chi phí hoạt động khác

B. Chi phí hoạt động kinh doanh

C. Chi phí hoạt động tài chính

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng