Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 110kV là:

Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 110kV là:

A. 1m

B. 1,5m

C. 2m

D. 3m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng