Khói trong thấy được có cỡ hạt bụi từ:

Khói trong thấy được có cỡ hạt bụi từ:

A. 0.05 – 0.1 µm 

B. 0.1 – 0.2 µm

C. 0.2 – 0.3 µm

D. 0.3 – 0.5 µm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng