Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào?

Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào?

A. Lông hút của rễ cây 

B. Cánh hoa

C. Đỉnh sinh trưởng 

D. Lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng