Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào?

Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào?

A. Lông hút của rễ cây.

B. Đỉnh sinh trưởng.

C. Lá cây

D. Cánh hoa.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng