Không thể tiến hành nuôi virus trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì?

Không thể tiến hành nuôi virus trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì?

A. Kích thước của nó vô cùng nhỏ bé

B. Hệ gen của nó chỉ chứa một axit nuclêic. 

C. Nó sống kí sinh nội bào bắt buộc.

D. Không có hình dạng đặc thù.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng