Khuếch tán có trợ lực?

Khuếch tán có trợ lực?

A. Cần có sự tham gia của các protein màng  

B. Là một tên gọi khác của sự thẩm thấu  

C. Là sự di chuyển của các phân tử nhỏ qua màng  

D. Cần cung cấp thêm năng lượng để vận chuyển các chất ngược chiều nồng độ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng