Khuếch tán đơn giản và khuếch tán có trợ lực khác nhau là?

Khuếch tán đơn giản và khuếch tán có trợ lực khác nhau là?

A. Khuếch tán đơn giản không cần năng lượng, khuếch tán có trợ lực cần năng lượng do ATP cung cấp 

B. Khuếch tán đơn giản vận chuyển các chất xuôi chiều nồng độ, khuếch tán có trợ lực thì ngược lại 

C. Khuếch tán đơn giản không bảo hòa, khuếch tán có trợ lực do số lượng protein màng nên có thể bảo hòa 

D. Khuếch tán đơn giản chỉ có ở tế bào sơ hạch, khuếch tán có trợ lực chỉ có ở tế bào chân hạch. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng