Khuếch tán đơn giản và khuếch tán có trợ lực giống nhau?

Khuếch tán đơn giản và khuếch tán có trợ lực giống nhau?

A. Đều cần cung cấp thêm năng lượng 

B. Các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp 

C. Đều cần sự trợ giúp của các protein 

D. Các chất đi từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng