Khuếch tán và thẩm thấu là hai quá trình vận chuyển các chất qua màng. Hình thức vận chuyển nào là khuếch tán và thẩm thấu?

 Khuếch tán và thẩm thấu là hai quá trình vận chuyển các chất qua màng. Hình thức vận chuyển nào là khuếch tán và thẩm thấu?

A. Vận chuyển thụ động 

B. Vận chuyển tích cực 

C. Xuất bào 

D. Nhập bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng