Khung xương tế bào gồm?

Khung xương tế bào gồm?

A. Vi sợi, vi ống và sợi trung gian 

B. Vi sợi, vi sợi myosin và vi ống 

C. Vi sợi myosin, vi ống và sợi trung gian 

D. Vi sợi actin, sợi trung gian và vi ống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng