Khuyết điểm của bộ truyền động đai là:

Khuyết điểm của bộ truyền động đai là:

A. Tỷ số truyền không ổn định.

B. Kích thước bộ truyền lớn so với các bộ truyền khác.

C. Tuổi thọ thấp (1000 đến 5000 giờ).

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng