Khuyết tật không ngấu chảy thường hay xẩy ra với loại hình chuyển dịch hồ quang là:

Khuyết tật không ngấu chảy thường hay xẩy ra với loại hình chuyển dịch hồ quang là:

A. Ngắn mạch

B. STT

C. Hình cầu 

D. Phun

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng