Kí hiệu Lyzosom là của bào quan:

Kí hiệu Lyzosom là của bào quan:

A. golgi

B. lưới có hạt

C. lưới không hạt

D. tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng