Kí hiệu Re là chỉ gen nào sau đây:

Kí hiệu Re là chỉ gen nào sau đây:

A. gen cấu trúc

B. vị trí vận hành

C. gen điều chỉnh

D. vùng khởi đầu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng