Kí hiệu SER là của bào quan:

Kí hiệu SER là của bào quan:

A. golgi

B. lưới có hạt

C. lưới không hạt

D. tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng