Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là:

Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là:

A. kĩ thuật chuyển gen

B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp

C. kĩ thuật tổ hợp gen

D. kĩ thuật ghép các gen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng