Kích thước của tướng dầu trong nhũ tương thuốc tiêm phải có đường kính:

Kích thước của tướng dầu trong nhũ tương thuốc tiêm phải có đường kính:

A. < 0,1μm 

B. < 1μm 

C. < 10μm 

D. < 100μm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng