Kích thước hình dạng tế bào thay đổi theo?

Kích thước hình dạng tế bào thay đổi theo?

A. Chức năng của tế bào 

B. Đời sống của tế bào 

C. Tuổi của sinh vật 

D. Môi trường sống của sinh vật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng