Kích thước phôi hàn ghi trên bản vẽ: 100$_{-1}$$^{+2}$ xác định kích thước khai triển lớn nhất nằm trong dung sai cho phép:

Kích thước phôi hàn ghi trên bản vẽ: 100$_{-1}$$^{+2}$ xác định kích thước khai triển lớn nhất nằm trong dung sai cho phép:

A. Kích thước: 102 

B. Kích thước: 103

C. Kích thước: 101 

D. Kích thước: 104

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng