Kích thước tiêu phần được chất rắn trong hỗn dịch cổ ánh hưởng đến … của hỗn dịch:

Kích thước tiêu phần được chất rắn trong hỗn dịch cổ ánh hưởng đến … của hỗn dịch:

A. Hệ số lắng

B. Sinh khả dụng

C. Hệ Số lắng và sinh khả dụng

D. Tốc độ hòa tan của dược chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng